Willowa 11 lok.11, Warszawa

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w zw. z funkcjonowaniem kancelarii jest:  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Marcin Osiczko Kancelaria Komornicza nr XX w Warszawie, ul. Willowa 11 lokal 11, 00-790 Warszawa.

Przetwarzanie przez Komornika Sądowego pozyskanych danych osobowych dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tym samym dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w celu wypełnienia obowiązku wykonania przez Komornika zadań powierzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych [Dz.U. z 2018 poz. 771, z późn. zm., dalej: „Ustawa o komornikach sądowych”].

Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 801(1) kodeksu postępowania cywilnego.

Odbiorcami pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych mogą być jedynie osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Dane osobowe przechowywane są zgodnie z rozporządzeniem z 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia  akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych [Dz.U. z 2018 poz. 2408] przez okres 10 lat w przypadku dokumentacji kategorii A, bądź przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji kategorii B (za wyjątkiem dokumentacji spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat). Okres przechowywania wiadomości e-mail i dokumentacji elektronicznej jest dostosowany do okresu przechowywania dokumentacji papierowej.

Z uwagi na treść art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2019 r. poz. 1781], o ile służy to realizacji obowiązków powierzonych Ustawą o komornikach sądowych i jest niezbędne dla prowadzonej egzekucji, Komornik nie jest zobowiązany do przekazywania informacji o których o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO. W innych wypadkach osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od Komornika dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Organem nadzorczym do którego możliwe jest składanie skarg w związku z przetwarzaniem w prowadzonej kancelarii danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora: iod.warszawa.073@komornik.pl

Kontakt

ADRES:

Komornik Sądowy Marcin Osiczko
ul. Nałęczowska 33 lok. 4, 02-922 Warszawa

NIP: 879-209-94-77   

REGON: 141607017 

+ 48 22 112 01 51

warszawa.osiczko@komornik.pl

GODZINY OTWARCIA:

Kancelaria czynna jest w dni robocze:

  • poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00
  • wt. – pt. w godzinach 8.00 – 16.00

Komornik przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10.00-18.00

 

Polityka prywatności

BANK

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski S.A.

65 1020 1026 0000 1602 0203 6564
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL65102010260000160202036564

W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika