Rewirem komorniczym komornika sądowego Marcina Osiczko jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów. Jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli, którzy mają prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komornik Marcin Osiczko wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Tutejszy komornik prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych na obszarze dzielnicy Mokotów, Ursynów, Wilanów m. st. Warszawy.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Do zadań powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.